Vanrakshak Ganit Question Paper 2023 | वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

Vanrakshak Ganit Question Paper 2023 | वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

जर का तुम्ही वनरक्षक भरती परीक्षेंची तयारी करत असाल तर आजच्या या लेखात दिलेली 10 Vanrakshak Ganit Question Paper तुम्हाला या तलाठी भरती  परीक्षा पास करायला नक्कीच मदत करतील.


01)  300 मी.
लांबीची एक आगगाडी एक
सिग्नल स्तंभ 24 सेकंदात

ओलांडत
असल्यास तिचा ताशी वेग
किती?

1) 75 मी/तासकि

2) 25 किमी/तास

3) 45 किमी/तास

4) 50 किमी/तास

स्पष्टीकरण
: अंतर = वेळ × वेग

                     300 = 24 × वेग

                   वेग = 300   ×  18
                             24         5

                   वेग
= 45 किमी/तास02) 70
105 या दोन संख्यांचा लसावि
210 आहे, तर मसावि किती?

1) 25

2) 45

3) 15

4) 35

स्पष्टीकरण
: मसावि × लसावि = पहिली संख्या ×  दुसरी संख्या

मसावि ×  210 = 70 × 105

मसावि  =  70 × 105     = 35
                    210 3  

03) 3,24,000 रुपयांस
घेतलेले घर विकल्यामुळे शेकडा
5 तोटा

झाला,
तर ते घर किती
रुपयांस विकले असावे?

1) 3,04,800 रु.

2) 3,07,800 रु.

3) 3,20,800 रु.

4) 3,22,800 रु.

स्पष्टीकरण
:        5          × 3,24,000 = 16,200
                        100

                        3,24,000-16,200=3,07,800

04) द.सा..शे.
15 दराने 450 रुपयांचे 4 वर्षाचे सरळव्याज किती?

1) 230 रु.

2) 240 रु

3) 260 रु.

04) 270 रु.

स्पष्टीकरण
: व्याज  =       ×  × 
                                      १००

                             =  4 × 15 × 450   =   60 × 450
                                १००                     100

                             = 45 × 6 = 270 रु.

05) 15 मिलीमीटर
+ 65 सेंटीमीटर = ? मीटर

1) 6.65 मीटर

2) 7.65 मीटर 

3) 0.665 मीटर 

4) 66.5 मीटर

स्पष्टीकरण
: 65 सेंटीमीटर = 0.65 मीटर

                  15 मिलीमीटर
= 0.015 मीटर

                    0.65 +0.015 = 0.665

06) जर
CAT = 24, तर MZT = ?

1) 59

2) 60

3) 61

4) 63

स्पष्टीकरण : CAT = 24, T = 20, A = 1, C = 3

                   CAT = 3 +1+ 20 = 24 याप्रमाणे

                 MZT = ?, M= 13, Z = 26, T = 20,

                 MAT = 13 +26+ 20 = 59

07) 20/- रु.
च्या नोटांच्या पुडक्यात 87625 ते 87676 पर्यंत

क्रमांक
आहेत, तर पुडक्यांत एकूण
रक्कम किती?

1) 520 रु

2) 1080 रु.

 3) 1020 रु.

4) 1040रु.

स्पष्टीकरण
:          87676 
                         –  87625
                                  51

                     51+1 = 52

                 52 x 20 = 1040रु.

08)  एका
दुकानदाराने एक कपाट 1200 रुपयास
विकल, तेव्हा त्याला

25 टक्के
नफा झाला, तर त्या कपाटाची
खरेदी किंमत किती?

1) 1000 रु

2) 960 रु

3) 800 रु

4) 900 रु.

स्पष्टीकरण
: 100 रु. कि – 125 रु.
विकी

                  x रु. कि – 1200 रु.
विकी

                  100 × 1200 = 125 × x

                X =      100 × 1200        = 960रु.

                                  125

09) 6 रुपयांस
5 संत्री याप्रमाणे 5 डझन संत्र्यांची एकूण
किंमत किती?

1) 60 रु.

2) 80 रु

3) 72 रु.

4) 50 रु.

स्पष्टीकरण: 6 रुपयास
– 5 संत्री, 5 डझन = 5×12 = 60 संत्र्या

                  x रुपयास
– 60 संत्री,

                   6 × 60 = 5 ×  x

                   x =  6 × 60    =  72 रुपयास
                           5

10)  31 डिसेंबर
2008 रोजी बुधवार होता, तर 1 मार्च 2009 रोजी

कोणता
वार असेल?

1) सोमवार

2) रविवार 

3) शनिवार

4) गुरुवार

स्पष्टीकरण: 31 डिसेंबर
2008 रोजी बुधवार

जास्तीचे
दिवस

3       +        0         +         1        =  4

जाने.   फेब्रु.       मार्च


.. बुधवार
+ 4 = रविवार
Leave a Comment