Vanrakshak Ganit Question Paper | वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण 2023


Vanrakshak Ganit Question Paper | वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण 2023

जर का तुम्ही वनरक्षक भरती परीक्षेंची तयारी करत असाल तर आजच्या या लेखात दिलेली 10 Vanrakshak Ganit Question Paper तुम्हाला या तलाठी भरती  परीक्षा पास करायला नक्कीच मदत करतील.


01) एका वर्गातील 60 मुलांचे सरासरी वय
16.95 वर्षे आहे. परंतु

नवीन विद्यार्थी असल्याने वर्गाचे
सरासरी वय 17 वर्षे
झाले तर या

नवीन विदयार्थ्याचे वय काय ?

1) 18.5 वर्षे

2) 19 वर्षे 

3) 19.5 वर्षे 

4) 20 वर्षे

स्पष्टीकरण :
60 मुलाच्या वयाची बेरीज

= 60 × 16.95 = 1017 वर्षे

नविन मुलासह 60 मुलांच्या वयाची
बेरीज

= 61×17 = 1037

नविन मुलाचे वय
= 1037 – 1017 = 20 वर्षे

02)  51 – 12 ÷ 3 – 3 = ?

1) 54

2) 48

3) 44

4) 42

स्पष्टीकरण :
BODMAS च्या नियमानुसार

                  51 – 12 3 + 3 = 51 – 4 – 3

                 = 51-7

                 = 44

03) 504 मीटर तार 8 ठिकाणी
कापूण तिचे समान
तुकडे केले प्रत्येक

तुकड्याची लांबी किती
मिटर ?

1) 56

2) 68

3) 63

4) 54

स्पष्टीकरण :
504 मी तार 8 ठिकाणी
कापली तर तिचे
9 तुकडे होतात.

                  प्रत्येक तुकड्याची लांबी    504     =   56 मी.
                                                              9

04) ताशी 72 किमी वेगाने
जाणारी आगगाडी एक
विजेचा खांब 12

सेकंदात ओलांडते तर त्या आगगाडीची लांबी किती?

1) 300 मी.

2) 240 मी

3) 180 मी.

 4) 360 मी.

स्पष्टीकरण :
वेग = 72 किमी / तास
= 72 ×     मी/से.
                                                               18

                   अंतर = वेळ × वेग

                   अंतर = 12 × 72 ×    =  240 मी.
                                                18

                    आगगाडीची लांबी = 240 मीटर

05) सुनिताचे वय तिच्या
आईच्या वयाच्या 1/3 पट
असून दोघांच्या

वयांची बेरीज 48 वर्षे आहे
तर सुनिताच्या आईचे
वय किती?

1) 24

4) 40

2) 36

3) 32

स्पष्टीकरण :
सुनिताचे वय x, आईचे
वय 3x

                  x + 3x = 48,   4x = 48,

                  X =    48       = 12 वर्षे
                             4
                  आईचे वय = 3 x 12 = 36 वर्षे


06) एक वस्तु 240 रुपयास विकल्याने विक्रीच्या 1/5 नफा झालातर

त्या व्यवहारात शेकडा नफा किती झाला?

1) 25 टक्के 

2) 16 टक्के 

3) 48 टक्के

4) 20 टक्के

स्पष्टीकरण : नफा =  1 × 240 = 48
                               5

                 खकी = 240 – 48 = 192

                शेकडा नफा =  48    ×  100 = 25%
                                       192

07) एका चौरसाची बाजू 4 सेमी
आहे, तर त्या चौरसाचे क्षेत्रफळ किती

असेल?

1) 16 चौसेमी 

2) 8 चौसेमी 

3) 20 चौसेमी

4) 32 चौसेमी

स्पष्टीकरण :
बाजू = 4 सेमी
                                     2        2 
चौरसाचे क्षेत्रफळ = बाजू  = 4  = 16 चौसेमी

08) एक दुधवाला दुधामध्ये 80 टक्के
भेसळ करतो. या
दुधवाल्याकडून

80 लीटर दूध विकत
घेतले असता त्यात
किती लीटर दूध
मिळेल?

1) 20 ली

2)
26 ली

3) 16 ली.

4) 22 ली.

स्पष्टीकरण :  भेसळ =   80     × 80 =  64
                                  100

                   शुद्ध दूध = 80 – 64 = 16 लीटर

09) एका वर्गात 75 विदयार्थ्यांचे सरासरी
वय 7 वर्षे आहे.
त्यामध्ये

शिक्षकाचे वय मिळविल्यास
त्याचे सरासरी वय
7.5 वर्षे होते, तर

शिक्षकाचे वय किती?

1) 40 वर्षे 

2) 45 वर्षे

3) 50 वर्षे

4) 55 वर्षे

स्पष्टीकरण :
75 विदयार्थ्यांच्या वयाची बेरीज

                   = 75 × 7 =  525 वर्षे

                   शिक्षकासहीत
75 विदयार्थ्यांच्या वयाची बेरीज

                  = 76 × 7.5 =  570 वर्षे

                  शिक्षकाचे वय = 570 – 525 = 45 वर्षे

10) एका पेरूची किंमत 5 रु., एका
अंब्याची किंमत 7 रु. होती.
वासूने

हे दोन्ही फळे
खरेदी करण्याकरीता एकूण
38 रुपये खर्च केले
तर

त्यांनी किती आंबे
खरेदी केले?

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

स्पष्टीकरण :
समजा, वासूने 4 आंबे
खरेदी केले.

                  .:. 4 × 7 = 28

                2 पेरूची खरेदी किंमत
= 2×5=10

               एकूण = 28+10
= 38

आम्हाला आशा आहे की वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण हा ब्लॉग वाचल्यानंतर तुम्हाला मराठी मधून महत्वाचे गणित  ज्ञान संबंधी प्रश्नची माहिती झाली असेल. जर तुम्हाला Bharath Naukri या आमच्या वेबसाईट वर काही चुकीचे वाटत असेल किव्हा तुम्हाला Suggestion द्यायचे असतील तर कंमेंट करून नक्की सांगा.

Leave a Comment