Vanrakshak Ganit Question Paper | वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

Vanrakshak Ganit Question Paper | वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

जर का तुम्ही वनरक्षक भरती परीक्षेंची तयारी करत असाल तर आजच्या या लेखात दिलेली 10 Vanrakshak Ganit Question Paper तुम्हाला या तलाठी भरती  परीक्षा पास करायला नक्कीच मदत करतील.

01) 88 सेमी
परिमिती असलेल्या वर्तुळाचा व्यास काढा.

1) 28 सेमी

2) 4 सेमी

(3) 6 सेमी 

4) 14 सेमी

स्पष्टीकरण
: परिघ    = nd

                         88 = nd

                         88 = 22  × d
                                  7

                         d =   88 × 7     = 4 × 7 = 28 सेमी
                                 22

02)  काटकोन
त्रिकोणाच्या कोनांचे माप खालीलपैकी काणते
असू शकते?

1) 80⁰, 40⁰, 60⁰

2) 45⁰, 65⁰, 70⁰

3) 30°, 60°, 90°

4) 100⁰, 50⁰, 30⁰

स्पष्टीकरण
: काटकोन त्रिकोणाचा एक कोन 90° असतो
आणि सर्व

कोनांची
बेरीज 180° असते.

.. 30°,60°,90° हे
काटकोन त्रिकोणाचे कोण असतील.

03) रविचे
उत्पन्न दरमहा रु.60000 आहे. वेगवेगळ्या कारणांसाठी

तो करत असलेला खर्च
आणि त्याने केलेली बचत यांचा एक
पाय

तक्ता
बनवलेला आहे. तो दरमहा
रु. 12000 ची बचत करतो.

पाय
तक्त्या मधील कोणता कोन
त्याची बचत दर्शवेल?

1) 30⁰

3) 72⁰

4) 60⁰

2) 36⁰

स्पष्टीकरण
: पाय तक्त्यासाठी कोन,

कोन    घटकांची
किंमत           × 360°
          घटकांची
एकूण किंमत

       =  12000       × 360°
            60000

       = 72°

04) जर लघुखंडातील
कोन
असेल आणि
दीर्घखंडातील कोन

असेल, तर ……

1) x ° = 

2) x° > 

3) x° < y

4) x° + y° = 360°

स्पष्टीकरण :
लघुवर्तुळ खंडातील कंसाचे माप 180° पेक्षा कमी

असते.

दीर्घवर्तुळखंडातील
कंसाचे माप 180° पेक्षा जास्त

असते.

     x° < y°


05 ) एका समांतरभुज
चौकोनाचे क्षेत्रफळ 42 वर्ग सेमी आहे आणि जर

त्याचा पाया 7
सेमी असेल, तर त्याची उंची किती असेल?

1) 6 सेमी

2) 4 सेमी

3) 3 सेमी

4) 5.5 सेमी

स्पष्टीकरण :
समांतरभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ = पाया × उंची

                                                       42 = 7 × उंची

                                                     उंची = 42   = 6 सेमी
                                                                7

06 ) 10 सेमी
त्रिज्या असलेल्या वर्तुळाच्या सर्वात लांब जीवेची लांबी

असेल.…..

1) 20 सेमी

2) 15 सेमी

3) 10 सेमी

4) 5 सेमी

स्पष्टीकरण: वर्तुळाची
सर्वात मोठी जीवा व्यास असतो आणि तो

त्रिज्येच्या
दुप्पट असतो.

सर्वात लांब
जीवेची लांबी = 2 × 10 = 20 सेमी.

07) विराट कोहलीच्या
पहिल्या चार कसोटी सामन्यात धावांची सरासरी

42 आहे. पाच
कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत त्याला जर आपली

सरासरी 50
करावयाची असल्यास, पाचव्या कसोटीत त्याला किती

धावा कराव्या
लागतील?

1) 98

2)82 –

3) 53

4) 92

स्पष्टीकरण : 4 सामन्यातील
धावांची बेरीज 
      
= 42
                                 4

                 4 सामन्यातील
धावांची बेरीज = 4 
× 42 = 168

                  5 सामन्यातील
धावांची बेरीज
  
= 50
                                  5

                 5 सामन्यातील
धावांची बेरीज = 50 × 5 = 250,

                 शेवटच्या
सामन्यातील धावा = 250 – 168 = 82


08)  एका
क्रिकेटच्या सामन्यात पहिल्या नऊ खेळाडूंच्या धावांची
सरासरी

24 होती.
दहाव्या फलंदाजाने काही धावा काढल्या
तो बाद झाला.

आता
ती सरासरी 25 झाली, तर दहाव्या खेळाडूच्या
धावा किती?

1) 24

2) 34

3) 25

4) 28

स्पष्टीकरण
:

पहिल्या
9
खेळाडूच्या धावा          = 24

                9 पहिल्या
9 खेळाडूंच्या धावा = 24 × 9 = 216

दहा
जणांच्या धावा  = 25
         10

दहा
जणांच्या धावा = 25 ×  10 = 250

दहा
खेळाडूंच्या धावा = 250 – 216 = ×34

09) एका
संख्येतून 8 वजा करून येणाऱ्या
वजाबाकीला ने भागले,

तर भागाकार 2 येतो, तर त्या संख्येतून
4 वजा करून येणाऱ्या

वजाबाकीला
4 ने भागले, तर भागाकार किती
येईल?

4) 12

1) 24

3) 05

3) 06

स्पष्टीकरण
: समजा, ती संख्या x मानू.

(x – 8) ÷ 8 = 2

(x – 8) = 2 × 8

(x – 8) = 16

x = 24

.. ती
संख्या 24 आहे

.. त्या
संख्येतून 4 वजा करून 4 ने
भागले असता

24 – 4 = 20

20 ÷ 4 = 5

10) दोन
संख्यांचा .सा.वि.
36 आहे, तर खालीलपैकी कोणती
संख्या

त्यांचा
.सा.वि. आहे?

1) 08

2) 16

3) 09

4) 10

स्पष्टीकरण
: लसावि = 36 = 9 ×4

मसावि
= 9

आम्हाला आशा आहे की वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण हा ब्लॉग वाचल्यानंतर तुम्हाला मराठी मधून महत्वाचे गणित  ज्ञान संबंधी प्रश्नची माहिती झाली असेल. जर तुम्हाला Bharath Naukri या आमच्या वेबसाईट वर काही चुकीचे वाटत असेल किव्हा तुम्हाला Suggestion द्यायचे असतील तर कंमेंट करून नक्की सांगा.

Leave a Comment