Vanrakshak Bharti 2023 – Vanrakshak Mathematics Question Paper – वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

Vanrakshak Bharti 2023 - Vanrakshak Mathematics Question Paper - वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

 

Vanrakshak Bharti 2023 – Vanrakshak Mathematics Question Paper – वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

Vanrakshak Bharti 2023 - Vanrakshak Mathematics Question Paper - वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

 

जर का तुम्ही वनरक्षक भरती परीक्षेंची तयारी करत असाल तर आजच्या या लेखात दिलेली 10 Vanrakshak Ganit Question Paper तुम्हाला या वनरक्षक भरती  परीक्षा पास करायला नक्कीच मदत करतील.

 

प्रश्न 01.  50 प्रश्न असलेल्या एका गणित
विषयाच्या स्पर्धा परीक्षेत बरोबर

उत्तराला 3 गुण दिले
जातात चुकीच्या
उत्तरामागे 2 गुण कापले

जातात. अमेयने त्या
परीक्षेत सर्वच्या सर्व प्रश्न
सोडविले तेव्हा

त्याला 120 गुण मिळाले
तर त्याने किती
प्रश्न बरोबर सोडविले?

1) 44

2) 45

3) 40

4) 42

स्पष्टीकरण :
अमेयचे बरोबर प्रश्न x,
चुकीचे प्रश्न (50-x)

3x – 2 (50-x)  = 120

3x – 100 + 2x = 120

5 x = 120 + 100

x  =    220

                              5

x  =  44

 

Vanrakshak Bharti 2023 - Vanrakshak Mathematics Question Paper - वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

 

प्रश्न 02. मधूचे वय त्याच्या
बहिणीच्या वयाच्या दुप्पट असून
त्याच्या आईच्या

 

वयाच्या 1/3 पट आहे.
मधुच्या आईचे 8 वर्षानंतरचे
वय 50 वर्षे

असेल, तर मधूच्या
बहिणीचे आजचे वय किती?

1) 7 वर्षे

2) 9 वर्षे

3) 14 वर्षे

4) 10 वर्षे

स्पष्टीकरण :
मधूच्या बहिणीचे वय, x मधूचे वय 2 x,

                   आईचे वय 6 x

8 वर्षानंतर
6x + 8 = 50

6x = 50 – 8

x =  42  = 7 वर्षे

                          6

 

Vanrakshak Bharti 2023 - Vanrakshak Mathematics Question Paper - वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

 

प्रश्न 03. एका प्राणी संग्रहालयात
मोर हरणे यांची एकूण
संख्या 50 असून

 

त्यांच्या पायांची संख्या 144 आहे,
तर त्यापैकी मोर
हरणे यांची

संख्या अनुक्रमे किती?

1) 30, 20

2) 32, 18

3) 26, 25

4) 28, 22

स्पष्टीकरण :
मोर हरणे यांची संख्या
50 आहे.

                   पायांची संख्या 144 आहे.

                   समजा  x  मोर आहेत,    y  हरणे आहेत.

x + y = 50,    2x + 4 y = 144

y = 50 – x,       2x + 4(50-x) = 144

2x + 200- 4 x = 144

200 – 144 = 2x

                     2x = 56,             x =  56
                                                        2

x = 28,      y = 50 – 28 = 22

 

                      मोर = 28, हरिण = 22

 

Vanrakshak Bharti 2023 - Vanrakshak Mathematics Question Paper - वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

 

 

प्रश्न 04. राम, शाम
जॉन यांच्या वयांची
सरासरी 16 वर्षे आहे.
राम

 

शाम यांच्या वयांची सरासरी
14 वर्षे आहे तर
जॉनचे वय किती वर्षे

असेल?

1) 20

2) 16

3) 24

4) 18

स्पष्टीकरणराम + शाम + जॉन        = 16 
                              3

                   राम + शाम + जॉन
= 48….. (1)

                   रामशाम     = 14        राम + शाम = 28
                         2

                   राम + शाम = 28 (1) मध्ये ठेवून,

28 + जॉन =
48, जॉन = 48 – 28 = 20

 

Vanrakshak Bharti 2023 - Vanrakshak Mathematics Question Paper - वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

 

प्रश्न 05. वर्षा शैलजापेक्षा 187 दिवसांनी लहान असून
तिचा जन्म रविवारी

 

झाला असल्यास शैलजाचा जन्मवार
कोणता?

1) मंगळवार

2) बुधवार

3) शनिवार

4) रविवार

स्पष्टीकरण187   =  26   5
                      7                7

वर्षा शैलजापेक्षा लहान असल्यामुळे
बाकी 5 वजा करावे.

रविवार – 5  = मंगळवार

शैलजाचा जन्मदिवस मंगळवार आहे.

Vanrakshak Bharti 2023 - Vanrakshak Mathematics Question Paper - वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

 

प्रश्न 06. आज शुक्रवार आहे. गेल्या
आठवड्यातील गुरुवारी 25 मे ही

 

तारीख होती. पुढील
आठवड्यात शुक्रवारी कोणती तारीख
असेल?

1) 9 जून

2)
14 जून

3) 11 जून

4) 20 जून

स्पष्टीकरण :
25 मे ला गुरुवार
आहे.

गुरुवार (25 मे) + 6 = बुधवार (31 मे)

2 जूनला शुक्रवार असेल.

शुक्रवार (2 जून) + 7 = शुक्रवार (9 जून)

 

Vanrakshak Bharti 2023 - Vanrakshak Mathematics Question Paper - वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

 

प्रश्न 07.  11 ते 30 या संख्यांमध्ये
येणाऱ्या विषम संख्यांची
बेरीज किती?

 

1) 250

2) 300

3) 200

4) 325

स्पष्टीकरण :
विषम संख्यांची बेरीज  n

1 ते 30 मधील विषम
संख्या  = 15

 

ते 10 मधील विषम
संख्या = 5

11 ते 30 मधील विषम
संख्या = 10

= 15² – 5² = 225 – 25 = 200

 

Vanrakshak Bharti 2023 - Vanrakshak Mathematics Question Paper - वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

 

प्रश्न 08. सहा सिताफळांच्या किंमतीत दोन
आंबे येतात आणि
एका कलिंगडाच्या

 

किमतीत तीन आंबे
येतात. एकाने 18 रु.
देऊन दोन कलिंगडे

विकत घेतली तर
त्याने आणखी घेतलेल्या
4 आंब्यांची 10

सिताफळांची किंमत किती?

1) 36 रु.

2) 20 रु.

3)
18 रु.

4) 22 रु.

स्पष्टीकरण :
दोन कलिंगडांची किंमत  = 18 रु.

                    एका कलिंगडाची किंमत = 18   = 9 रु.
                                                              2

 

                    एका कलिंगडाच्या किमतीत 3 आंबे येतात.

                    तीन अंब्याची किंमत = 9 रु.

                    1 आंब्याची किंमत    =  9    = 3 रु.
                                                       3

 

आंब्याची किंमत = 2 × 3 = 6 रु.

                    दोन आंब्यांच्या किमतीत 6 सीताफळे येतात.

सिताफळांची किंमत = 6रु.

                     1 सिताफळाची किंमत  =  6   =  1
                                                            6

                      4 आंबे आणि 10 सिताफळांची किंमत

= 4 × 3 + 10 × 1 = 12 + 10 = 22 रु.

 

Vanrakshak Bharti 2023 - Vanrakshak Mathematics Question Paper - वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

 

 

प्रश्न 09.राम रवि
यांच्या वयाची बेरीज
40 वर्षे आहे. रवि
राहूल यांच्या

वयाची बेरीज 52 वर्षे आहे,
तर राम राहूल यांच्या
वयाची बेरीज

44 वर्षे आहे, तर
रामचे वय किती?

1) 14

2) 24

3) 16

4) 28

स्पष्टीकरण :
समजा, रामचे वय
x, रविचे वय 40 – x

रवीचे वय + राहुलचे
वय = 52

40 – x + राहुलचे
वय = 52.

राहुलचे वय = 52 – ( 40 – x ) = 12 + x

राम राहुलच्या
वयांची बेरीज = 44

x + 12 + x = 44, 2x = 44-12 = 32

x = 32     = 16,      रामचे
वय = 16 वर्षे
       2
 
Vanrakshak Bharti 2023 - Vanrakshak Mathematics Question Paper - वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण
प्रश्न 10. एका कंपनीतील 30 कामगारांना दरमाहा
सरासरी 3000 रु. पगार

 

मिळतो. जर मॅनेजरचा
पगार मिसळल्यास पगाराची
सरासरी 3300

रु. होते, तर
मॅनेजरचा पगार किती?

1) 10000 रु.

2) 13300 रु.

3) 11000 रु.

4) 12300 रु.

स्पष्टीकरण :
30 कामगारांच्या पगाराची बेरीज

= 30 x 3000 – 90000 रु.

                    मॅनेजर 30 कामगारांच्या
पगाराची बेरीज

= 31 × 3300 = 102300

                    मॅनेजरचा पगार = 102300 – 90000 = 12300 रु.

 

 

 

Vanrakshak Bharti 2023 - Vanrakshak Mathematics Question Paper - वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

 

 

आम्हाला आशा आहे की वनरक्षक गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण हा ब्लॉग वाचल्यानंतर तुम्हाला मराठी मधून महत्वाचे गणित  ज्ञान संबंधी प्रश्नची माहिती झाली असेल. जर तुम्हाला Bharath Naukri या आमच्या वेबसाईट वर काही चुकीचे वाटत असेल किव्हा तुम्हाला Suggestion द्यायचे असतील तर कंमेंट करून नक्की सांगा.

 

Leave a Comment