Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण 2023

 Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण 2023

 Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण 2023

जर का तुम्ही तलाठी भरती परीक्षेंची तयारी करत असाल तर आजच्या या लेखात दिलेली 10 Talathi Maths Question Paper तुम्हाला या तलाठी भरती  परीक्षा पास करायला नक्कीच मदत करतील.


01) माणसाच्या
एका गटात काही जोडपी
आहेत. उरलेले लोक एकएकटे

आहेत.
यापैकी विवाहीत लोकांची संख्या 60 टक्के आहे आणि

पुरुषांची
संख्या 54 टक्के आहे, तर या
गटात एकएकट्या स्त्रियांची

संख्या
किती आहे?

1) 16 टक्के 

2) 24 टक्के 

3) 30 टक्के 

4) 46 टक्के

स्पष्टीकरण:
समजा एकूण लोक 100 आहे.
त्यापैकी 60 विवाहित आहेत.

विवाहित
पुरुष = 30, विवाहित स्त्रिया = 30.

एकूण
पुरुष = 54

एकूण
स्त्रिया = 100 – 54 =
46

 एकएकट्या
स्त्रिया  = 46 – 30  = 16

02)  किती प्रकारात चार पुस्तके
A, B, C, D एकावर ठेवता येतील.

जेणेकरून A B एकमेकांच्या
सानिध्यात राहणार नाहीत.

1) 9

2) 12

3) 14

4) 18

स्पष्टीकरण :
A, B, C, D ही 4 पुस्तके A आणि B जवळ
येता

पुढीलप्रमाणे
ठेवता येते.

(1) ACBD                  (5) ADCB           (9) CABD

(2) ACDB                  (6) BDAC           (10) CBDA

(3) BCAD                  (7) BCDA           (11)DACB

(4) ADBC                  (8) BDCA           (12) DBCA

03) A, B C यांचे सरासरी
वय 23 वर्षे असून
A B यांच्या

वयांची सरासरी 20 वर्षे आणि
B C यांच्या वयांची
सरासरी 25

वर्षे आहे, तर
B चे वय किती?

1) 25 वर्षे

2) 22 वर्षे 

3) 19 वर्षे

4) 21 वर्षे

स्पष्टीकरण :
A. B C च्या वयाची
बेरीज = 23  x 3 = 69 वर्षे

A B च्या वयाची
बेरीज = 20  x 2 = 40 वर्षे

B C च्या वयाची
बेरीज = 25 x 2 = 50 वर्षे

A + B +  C = 69

40 + C = 69

C = 69 – 40 = 29

B = 50 – 29 = 21 वर्षे

04) खालील पदावलीचे निरीक्षण करा.
या पदावलीत याच
क्रमाने 29

पदे आहेत, तर
पदावलीची किंमत किती?

12-10 + 14-15 + 12 – 10 +14 -15 + 12 – 10 = ?

1) 8

2) 19

3) 144

4) 7

स्पष्टीकरण :
पहिल्या चार पदासाठी
= 12 – 10 + 14 -15

                                                     =  2 – 1 = 1 

29 पदासाठी =
7 × 1 + 12 = 7 + 12  =  19 

05)  सचिन, सेहवाग आणि
धोनी यांनी मिळून
228 धावा केल्या. जर

सेहवागने धोनीपेक्षा 12 धावा जास्त
केल्या धोनीने
सचिनपेक्षा 9

धावा कमी केल्या
असतील, तर सचिनने
किती धावा केल्या?

1) 81

2) 82

3) 75

4) 78

स्पष्टीकरण :
सचिनच्या धावा = x , धोनीच्या धावा
= x – 9

सेहवागच्या धावा = x – 9 + 12 = x + 3

सचिन + धोनी + सेहवाग
= 228

x + x – 9 + x + 3 = 28

3 x – 6 = 228, 3 x = 228+ 6,

3 x = 234

x = 78

06) 21 से.मी. त्रिज्या असलेल्या
वर्तुळाचे क्षेत्रफळ किती?

1) 1232 चौ.से.मी.

3) 962.5 चौ.से.मी.

2) 1386 चौ.से.मी.

4) 693 चौ.से.मी.

स्पष्टीकरण
: त्रिज्या = 21 सेमी
                                    2
वर्तुळाचे
क्षेत्रफळ = m r

22 × 21 × 21 = 1386
 7

= 1386 चौ.से.मी.

07) एका
बाटलीत 250 मिली दूध याप्रमाने
साडेतीन लीटर दुध भरण्यास

किती
बाटल्या लागतील?

1) 16

2) 14.

3) 12

4) 18

स्पष्टीकरण
: 1 बाटलीत – 250 मिली

                 3       1 लीटर
– 3500 मिली
                          2

                   बाटल्यांची
संख्या 3500        = 14
                                                     250

08) दोन
संख्यांचे गुणोत्तर 8:5 आहे. मोठ्या संख्येत
8 मिळवले |

लहान
संख्येमधून 5 कमी केल्यास मोठी
संख्या लहान संख्येच्या

दुप्पट
होते, तर त्या संख्या
शोधा.

1) 82, 55

2) 72, 45 

3) 62, 35 

4) 92, 65

स्पष्टीकरण
: पहिली संख्या 8x, दुसरी 5x

                  8x + 8 = 2(5x – 5)

                  8x + 8 = 10x – 10

                  10 + 8 = 10x – 8x

                   2x = 18

                   x = 18         = 9

                           2

                8x = 8 x 9 = 72, 5 x = 5 ×  9 =  45

09) 734 × 999 = ?

01) 733266

2) 734265 

3) 723266 

4) 733366

स्पष्टीकरण
: 734 × 999 = 734 (1000 – 1)

                                     = 734 x 1000 – 734 × 1

                                     = 734000-734

                                     = 733266

                    👇 आधिक गणित प्रश्नसंच उत्तरे पाहण्सायासाठी येथे क्लिक करा 👇

                         

                                    तलाठी भरती 2023 गणित प्रश्नसंच 01

                                   तलाठी भरती 2023 गणित प्रश्नसंच 02

                           तलाठी भरती 2023 गणित प्रश्नसंच 03

10 ) सायकलच्या
एका दुकानात काही दोन चाकी
काही तीन चाकी

सायकली
होत्या. दुकान बंद करताना दुकानदाराने
चाके मोजली

तेव्हा
ती 240 भरली. नंतर सायकलीच्या घंटा
मोजल्या त्या 100

होत्या,
तर तीन चाकी सायकली
किती होत्या?

1) 60

2) 100

3) 40

4) 80

स्पष्टीकरण
: दोन चाकी x, तीन चाकी y आहेत.

                  x + y = 100

                       x = 100 – y

             2x + 3y = 240

    2(100-y) + 3y = 240

       200-2y + 3y = 240

                          y = 240 – 200

                          y = 40

                           

आम्हाला आशा आहे की तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण हा ब्लॉग वाचल्यानंतर तुम्हाला मराठी मधून महत्वाचे गणित  ज्ञान संबंधी प्रश्नची माहिती झाली असेल. जर तुम्हाला Bharath Naukri या आमच्या वेबसाईट वर काही चुकीचे वाटत असेल किव्हा तुम्हाला Suggestion द्यायचे असतील तर कंमेंट करून नक्की सांगा.


Leave a Comment