Talathi Bharti Maths Question Paper 2023 | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण 2023

Talathi Maths Question Paper
 Talathi Maths Question Paper


Talathi Bharti Maths Question Paper 2023 | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण 2023

Talathi Bharti Maths Question Paper 2023 | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण 2023

जर का तुम्ही तलाठी भरती परीक्षेंची तयारी करत असाल तर आजच्या या लेखात दिलेली 10 Talathi Maths Question Paper तुम्हाला या तलाठी भरती  परीक्षा पास करायला नक्कीच मदत करतील.


01) समरने
12500 रुपयांना एक सायकल विकत
घेऊन तिच्या

दुरुस्तीसाठी
210 रुपये खर्च केला. त्याने
आता ती सायकल

कितीला
विकली पाहिजे जेणेकरून त्याला 300 रुपये नफा होईल?

1) 13510 रु.

2) 13010 रु.

3) 12710 रु.

4) 12570 रु.

स्पष्टीकरण
: एकूण रक्कम = 12500+210 = 12710 रु.

                 विकी
= 12710 + 300 = 13010 रु.

02) 3 क्विंटल
ज्वारीमधून 3 किग्रॅ ज्वारी काढून घेतल्यास किती

क्विंटल
ज्वारी शिल्लक राहील?

1) 29.8 क्विं

2) 2.97 क्विं.

 3) 27 क्विं

4) 2.997 क्विं.

स्पष्टीकरण
: 3 क्विंटल – 3000 किलो

                  3000 – 3 = 2997 किलो
= 2.997 क्विंटल


Talathi Maths Question Paper

03)  वडिलांचे
सध्याचे वय मुलाच्या वयापेक्षा
30 वर्षांनी जास्त आहे.

पाच
वर्षानंतर वडिलांचे वय मुलाच्या वयाच्या
तिनपट असेल तर

वडिलांचे
सध्याचे वय किती?

1) 35

2) 45

3) 40

4) 30

स्पष्टीकरण
: मुलाचे वय x, वडिलाचे वय x + 30

                   5 वर्षानंतर
( x + 30 +5 ) = 3 ( x + 5)

                    x + 35 = 3x +15

                   35 – 15 = 3x – x

                   2x =  20

                   x =  20        = 10
                           2

                 वडिलांचे
वय = x + = 10 + 30 =
40

Talathi Maths Question Paper

04) एका
आयताकृती खोलीची लांबी 5.5 मीटर आणि रूंदी
3.75

मीटर
आहे. त्या रूमला फरशी
बसविण्यासाठी रु. 800 प्रति चौरस

मीटर
या दराने किती रुपये खर्च
येईल?

1) 15,000

 2) 16,500 

3) 15,600 

4) 15,550

स्पष्टीकरण
: आयताचे क्षेत्रफळ = लांबी ×  रूंदी

= 5.5 ×  3.75 = 20.625 चौसेमी

800 रु.
प्रति चौरस मीटर दराने
लागणारा खर्च

= 20.625 ×  800 = 16500 रु.


Talathi Maths Question Paper
 Talathi Maths Question Paper

05) 2, 8, 4 हे
अंक एकेकदाच वापरून तयार होणारी मोठ्यात
मोठी

लहानात लहान संख्या यातील
फरक किती?

1) 504

2) 606

3) 594

4) 248

स्पष्टीकरण
: मोठ्यात मोठी संख्या : 842.

                 लहानात
लहान संख्या : 248

                 फरक
= 842-248 = 594

Talathi Maths Question Paper
 Talathi Maths Question Paper

06) त्रिकोणाचा
एक कोन हा इतर
दोन कोनांच्या बेरजेइतका आहे. जर

राहिलेल्या
दोन कोनांचे गुणोत्तर 4:5 असेल, तर त्या त्रिकोणाच्या

कोनांचे
माप किती असेल?

1) 50⁰, 40⁰, 30⁰

2) 40⁰, 50°, 90°

3) 20⁰, 250, 135⁰

4) 48⁰, 60⁰, 32⁰

स्पष्टीकरण
: पहिल्या दोन कोनाचे माप
4 x , 5 x

                    4x + 5x + (4x + 5x) = 180°  (सर्व
कोनांची बेरीज)

                    9 x + 9x = 180°, 18x = 180,     x =  180   = 10
                                                                             18

                   4.x = 4 × 10 = 40°, 5 x× 10 = 50°

                   40 + 50 = 90°, 40⁰, 50°, 90°

Talathi Maths Question Paper

07) मधूचे
वय त्याच्या बहिणीच्या वयाच्या दुप्पट असून त्याच्या आईच्या

वयाच्या
1/3 पट आहे. मधुच्या आईचे
8 वर्षानंतरचे वय 50 वर्षे

असेल,
तर मधूच्या बहिणीचे आजचे वय किती?

1) 7 वर्षे

2) 9 वर्षे

3) 14 वर्षे

4) 10 वर्षे

स्पष्टीकरण : मधूच्या
बहिणीचे वय x , मधूचे वय 2 x ,

                 आईचे
वय 6 x

                    8 वर्षानंतर
6 x + 8 = 50

                    6 x = 50 – 8

                    x  = 42      = 7 वर्षे
                            6
Talathi Maths Question Paper
 Talathi Maths Question Paper
08) N या संख्येला 4 ने भागले असता
बाकी 3 येते तर 2N या

सख्येला
4 ने भागले असता बाकी किती
येईल?

1) 2

2) 1

3) 3

4) 6

स्पष्टीकरण
: N या संख्येला 4 ने भागले बाकी
3 येते.

               त्याची दुप्पट केली तर केली
तर बाकी दुप्पट होईल.
(3 × 2 = 6)

                  6 – 4 = 2  बाकी
उरेल.

Talathi Maths Question Paper

09) ताशी
54 किमी वेगाने जाणारी आगगाडी 340 मीटर लांबीचा

बोगदा
36 सेकंदात पार करते, तर
त्या आगगाडीची लांबी किती?

1) 540 मीटर 

2) 200 मीटर

3) 270 मीटर

4) 480 मीटर

स्पष्टीकरण
: अंतर = वेळ × वेग

                    340 + x = 36 × 15

                    340 + x = 540

                    x = 200 मीटर


Talathi Maths Question Paper

10) तीन
भावंडांच्या वयांची बेरीज 42 वर्षे आहे. 10 वर्षापूर्वी त्यांच्या

वयांचे
गुणोत्तर 1:2:3 होते, तर सर्वात लहान
भावाचे आजचे वय

किती?

1) 2

2) 8

3) 14

412

स्पष्टीकरण
: तीन भांवडांचे 10 वर्षापूर्वीचे वय x, 2x, 3x

त्यांची
आजची वये x + 10 + 2x + 10 + 3x +
10 = 42

                  6x + 30 = 42,          6 x = 42 – 30

                  6x = 12, x = ,  x  =  12      =  2
                                                  6 

सर्वात
लहान x + 10 = 10 + 2 =
12

Talathi Maths Question Paper
 Talathi Maths Question Paper

आम्हाला आशा आहे की तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण हा ब्लॉग वाचल्यानंतर तुम्हाला मराठी मधून महत्वाचे गणित  ज्ञान संबंधी प्रश्नची माहिती झाली असेल. जर तुम्हाला Bharath Naukri या आमच्या वेबसाईट वर काही चुकीचे वाटत असेल किव्हा तुम्हाला Suggestion द्यायचे असतील तर कंमेंट करून नक्की सांगा.

 

Leave a Comment