Police Bharti Maths – पोलिस भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण 2023

Police Bharti Maths –  पोलिस भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण 2023

जर का तुम्ही पोलिस भरती परीक्षेंची तयारी करत असाल तर आजच्या या लेखात दिलेली 10 police bharti math question तुम्हाला या पोलीस भरती  परीक्षा पास करायला नक्कीच मदत करतील.


01)  एका
चौरसाकृती बागेची एक बाजू 10 मीटर
आहे. बागेला तारेचे

दुहेरी
कंपन घालावयाचे आहे. 8 रुपये मीटरप्रमाणे तारेची किंमत

असल्यास
तारेचे कुंपन घालण्यासाठी एकूण किती खर्च
येईल?

1) 730

2) 640

3) 80

4) 200

स्पष्टीकरण
: बागेची परिमिती = 4 × बाजू = 4 × 10 = 40 मीटर

                  दुहेरी
कुंपणाची लांबी = 40 × 2 = 80 मीटर

                    8 रु.
मीटरप्रमाणे खर्च = 80 × 8 = 640 रु.

02)  4 से.मी. बाजू असणारा
चौरस 6 से.मी.
लांबी 3 से.मी.
रूंदी

असणारा
आयत या दोन्ही आकृत्यांच्या
क्षेत्रफळाची बेरीज किती

असेल?

1) 16 चौ.मी

2) 18 से.मी.

 3) 34 चौ.मी

4) यापैकी नाही

स्पष्टीकरण
: चौरसाचे क्षेत्रफळ = बाजू = 4 सेमी = 16 सेमी

                आयताचे
क्षेत्रफळ = लांबी × रुंदी

                  = 6 × 3 = 18 सेमी 

चौरसाचे
क्षेत्रफळ + आयताचे क्षेत्रफळ = 16 + 18 = 34 सेमी

03) तीन
संख्यांची सरासरी 48 आहे. दुसरी संख्या
पहिल्या संख्येपेक्षा

8 ने
मोठी आहे तिसऱ्या
संख्येपेक्षा 14 ने लहान आहे
तर तिसरी

संख्या
कोणती?

1) 45

2) 38

3) 46

4) 60

स्पष्टीकरण
: पहिली संख्या x , दुसरी संख्या x + 8

                 तिसरी
संख्या x + 8 +14  = x +
22

                 तीन
संख्यांची सरासरी =  x + x +8+ x + 22      =  15
                                                                   3
                   3 x + 30 = 48 × 3

                   3 x + = 144 – 30

                   3 x = 114

                  X = 114   = 38

                           3

               तिसरी
संख्या = 38 + 22 = 60

04) 1591 च्या
मागील 6 वी सम संख्या
1040 नंतर येणारी 6 वी

विषम
संख्या यांच्यातील फरक ही कोणत्या
संख्येची वर्गसंख्या

आहे?

1) 27

2) 23

3) 13

4) 17

स्पष्टीकरण
: 1591 च्या मागील 6 वी समसंख्या – 1580

                   1040 च्या
नंतरची 6 वी विषमसंख्या – 1051

                   1  5  8  0
              –    1  0  5  1            23² = 529 
                       5  2  9

05)  3892 च्या
मागील 10 विषम संख्येची दुप्पट
किती?

1) 1744

2) 7674

 3) 7646

4) 7746

स्पष्टीकरण : 3892 च्या
मागील 10 वी विषम संख्या
: 3873

                    2 × 3873 = 7746


06)  15, 12, 7, 19, 21, 8, 17, 13, 12, 19, 14 आणि क्ष

यांची
सरासरी 15 येते तर क्ष
ची किंमत किती?

2) 21

3) 22

4) 23

1) 20

स्पष्टीकरण
: 15+12+7+19+21+8+17+13+12+19+14+क्ष    = 15
                                            12

                   157 + क्ष
= 15 x 12

                  क्ष
= 180 – 157

                  क्ष
= 23

07)  एका
वर्गातील मुलांचे सरासरी वय 15.5 वर्षे असून मुलींचे सरासरी

वय
16.5 वर्षे आहे. मुले
मुली यांचे सरासरी वय 16 वर्षे असून

मुले
मुली यांची संख्या
30 आहे, तर मुलींची संख्या
किती?

1) 30

2) 15

3) 60

4) 16

स्पष्टीकरण : मुलींची
संख्या x आहे. मुलांची संख्या
(30-x) आहे.

                 मुलांच्या
वयांची बेरीज = 15.5 × (30-x)

                 मुलींच्या
वयांची बेरीज = 16.5 × x = 16.5x

                   15.5 × (30-x) + 16.5x = 16 × 30

                    465 – 15.5x + 16.5x = 480

                    x = 480 – 465 = 15


08)  रोमन
संख्येमध्ये (X + V) +
(X + V) = ?

1) XIV

2) XX 

3) XVX

4) XXX

स्पष्टीकरण :   10  5         10  5
                   (X + V) + (X + V) = ?

                   15+15= 30

                    (X + V) + (X + V) = XXX

                   


09) अंकात
लिहा : पाच अब्ज सतरा
कोटी बारा लक्ष अकरा
हजार

सातशे
पंधरा.

1) 5,16,11,715

2) 5,17,12,715

3) 5,17,12,11,700

4) 5,17,12,11,715

स्पष्टीकरण
: पाच अब्ज सतरा कोटी
बारा लक्ष अकरा हजार
सातशे

                 पंधरा
(5, 17, 12, 11,715)


10)  100000 ते
999999 मध्ये एकूण सहा अंकी
संख्या किती

आहेत?

1) 900000

 2) 999999 

3) 90000 

4) 99999

स्पष्टीकरण
: सर्वांत लहान सहा अंकी
संख्या 100000 सर्वांत

मोठी
सहा अंकी संख्या 999999 आहे.

एकूण
संख्या = मोठी संख्यालहान
संख्या + 1

एकूण
संख्या = 999999 –
100000 + 1

= 900000

आम्हाला आशा आहे की पोलिस गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण हा ब्लॉग वाचल्यानंतर तुम्हाला मराठी मधून महत्वाचे गणित  ज्ञान संबंधी प्रश्नची माहिती झाली असेल. जर तुम्हाला Bharath Naukri या आमच्या वेबसाईट वर काही चुकीचे वाटत असेल किव्हा तुम्हाला Suggestion द्यायचे असतील तर कंमेंट करून नक्की सांगा.

Leave a Comment