Police Bharti Maths – पोलिस भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

Police Bharti Maths -  पोलिस भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण
Police Bharti Maths

                 Police Bharti Maths –  पोलिस भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

जर का तुम्ही पोलिस भरती परीक्षेंची तयारी करत असाल तर आजच्या या लेखात दिलेली 10 police bharti math question तुम्हाला या पोलीस भरती  परीक्षा पास करायला नक्कीच मदत करतील.

01) एका
परीक्षाकेंद्रात एका वर्गामध्ये 7 रांगा
आहेत असे एकूण 3 वर्ग

आहेत.
एका रांगेत 25 विद्यार्थी बसतात, एका रांगेसाठी 2

शिक्षक
आणि एका वर्गासाठी एक
परिवेक्षक आहे, तर एका

केंद्रप्रमुखासह
परीक्षाकेंद्रात एकूण किती लोक
उपस्थित आहेत?

1) 525

2) 546

3) 576

4) 571

स्पष्टीकरण
: 1 वर्गात 7 रांगा,

                   3 वर्गात
= 7 × 3 = 21

                   1 रांगेत
– 25 विद्यार्थी

                    21 रांगेतील
विदयार्थी = 21 × 25 =
525

                  एकूण
शिक्षक = 21 x 2 = 42

                  एकूण
पर्यवेक्षक = 3

                  एकूण
व्यक्ती =  525
+ 42 + 3 + 1 = 571


02)  एका
संख्येची 9 पट आणि तिची
4 पट यांच्यातील फरक 70 आहे

तर ती संख्या कोणती?

1) 20

2) 15

3) 16

4) 14

स्पष्टीकरण
: समजा, ती संख्या x आहे.

                   9 x – 4 x = 70,         5 x = 70

                   X =   70    = 14
                             5

03)  14 सेमी
लांबी 8 सेमी रूंदी
असलेल्या आयताचे क्षेत्रफळ किती?

1) 112 चौसेमी

2) 100 चौसेमी

3) 121 चौसेमी

4) 111 चौसेमी

स्पष्टीकरण
: आयताचे क्षेत्रफळ = लांबी × रुंदी

                    = 14 × 8 = 112 चौसेमी

04)  रमेश,
सुरेश आणि देवेश यांच्या
वजनांची सरासरी 50 किलोग्रॅम

आहे.
रमेशचे वजन 52 किलोग्रॅम आहे सुरेशचे
वजन 56

किलोग्रॅम
आहे तर देवेशचे वजन
किती किलोग्रॅम आहे?

1) 40 किलोग्रॅम

2) 42 किलोग्रॅम

3) 44 किलोग्रॅम

4) 55 किलोग्रॅम

स्पष्टीकरण
:  रमेश
+
सुरेश + देवेश     = 50
                              3 

                    52 + 56 + देवेश
= 50 × 3

                   देवेश
= 150 – 108

                  देवेश
= 42 किलोग्रॅम

05)  एका
जोडप्याचे 7 वर्षांआधी लग्न झाले, तेव्हा
त्यांचे सरासरी वय

25 वर्षे
होते. सध्या मुलांसहित तिघांचे सरासरी वय 12 वर्षे आहे,

तर मुलाचे वय किती?

1) 16

2) 8

3) 7

4) 2

स्पष्टीकरण
7 वर्षापूर्वीच्या
वयांची बेरीज     = 25
                                  2

                   7 वर्षांपूर्वीच्या
वयांची बेरीज = 25 × 2 = 50 वर्षे

                आजच्या
वयांची बेरीज = 50 + 7 + 7 = 64 वर्षे

                 सध्याच्या वयांची बेरीज    = 22
                               3

                सध्याच्या
वयांची बेरीज = 22 × 3 = 66 वर्षे

                 मुलाचे
वय = 66 – 64 = 2 वर्षे
06)  संजय
आणि मंगेश यांची वये अनुक्रमे 14 वर्षे
आणि 10 वर्षे आहे,

तर आणखी किती वर्षांनी
त्यांच्या वयांचे गुणोत्तर 5:4 होईल?

1) 6

2) 10

3) 15

4) 20

स्पष्टीकरण
: संजयचे वय 14 वर्षे, मंगेशचे वय 10 वर्षे

                   x वर्षानंतरचे
वयांचे गुणोत्तर    14+ x 5     =   5
                                                                10+X             4

                   4( 14 + x) = 5 (10 + x )

                   56+4x = 50+5x

                   5 x – 4x = 56 – 50

                   x = 6


07)  50 पैशाची
36 नाणी देऊन त्या रकमेची
2 रुपयांची किती नाणी

येतील?

1) 90

2) 9

3) 900

4) 19

स्पष्टीकरण
: एकूण रक्कम = 50 × 36 = 1800 पैसे = 18 रुपये

                    2 रुपयांची
नाणी =   18     =   9 नाणी
                                               2


08) एका
सैनिकी तळावर 100 सैनिकांना 10 दिवस पुरेल इतके

रेशन
उपलब्ध आहे. 2 दिवसानंतर आणखी 60 सैनिक तळावर

येतात,
तर राहिलेले रेशन आणखी किती
दिवस पुरेल?

1) 7

2) 6

3) 5

4) 4

स्पष्टीकरण
: 100 सैनिक × 10 दिवस = 1000 डब्बे

                   2 दिवसांत
100 सैनिकांनी खाल्लेले डब्बे

                    = 2 × 100 = 200 डब्बे.

                  उरलेले
डब्बे = 1000 – 200 =
800 डब्बे

                    60 जण
नवीन

                  एकूण
= 100 + 60 = 160

                     =     800     = 5 दिवस पुरेल.
                            160


09)  एका
ट्रकमध्ये 375 रिम कागद चढविले
त्यापैकी पारगावात

2500 दस्ते
कागद उतरविले उरलेले कागद
खालापूर येथे

उतरविले
तर खालपुरात एकूण किती रिम
कागद उतरविले?

1) 150

2) 320

3) 250

4) 300

स्पष्टीकरण:
1 रिम = 20 दस्ते

                  2500 दस्ते = 2500   =  125 रिम
                                     20

                 उरलेले
= 375-125 = 250 रिम

10) एका
तिजोरीत एकूण 1734 रु. आहेत. ती
सर्व नाणी आहेत.

त्यातील
50 पैसे, 1 रु., 2रु. 5 रु.
ची नाणी समान संख्येत

तर त्यातील 50 पैशांची एकूण नाणी किती?

1) 24

2) 240

3) 204

4) 816

स्पष्टीकरण
: समजा सर्व समान नाणी
x आहेत.

                   0.5x + 1x + 2x + 5x = 1734

                    8.5 x = 1734

                    X = 1734    = 204
                             8.5


आम्हाला आशा आहे की पोलिस गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण हा ब्लॉग वाचल्यानंतर तुम्हाला मराठी मधून महत्वाचे गणित  ज्ञान संबंधी प्रश्नची माहिती झाली असेल. जर तुम्हाला Bharath Naukri या आमच्या वेबसाईट वर काही चुकीचे वाटत असेल किव्हा तुम्हाला Suggestion द्यायचे असतील तर कंमेंट करून नक्की सांगा.

Leave a Comment