Police Bharti Ganit – पोलिस भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण 2023

Police Bharti Ganit –  पोलिस भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण 2023

जर का तुम्ही पोलिस भरती परीक्षेंची तयारी करत असाल तर आजच्या या लेखात दिलेली 10 police bharti maths question तुम्हाला या पोलीस भरती  परीक्षा पास करायला नक्कीच मदत करतील.

 

01)  अनाथलयातील
एका मुलास अर्धा कि.ग्रॅ. मिठाई
याप्रमाणे 40

मुलांना
मिठाई वाटली. 220 रुपये किलो या दराने
एकूण किती

खर्च
झाला?

1) 2200

2) 3300

3) 2233

4) 4400

स्पष्टीकरण
: एका मुलास अर्धा किलो (500 ग्रॅम)

40 मुलांना
= 40 × 500

= 20000 ग्रॅम

              =     20000     = 20 किलो
                      1000

220 रु.
प्रति किलो दराने = 220 × 20 = 4400 रु.

 

 

02)  साडेबारा
किलो ग्रॅम म्हणजे किती ग्रॅम ?

 

1) 1250 ग्रॅम

2) 12050 ग्रॅम

3) 12005 ग्रॅम

4) 12500 ग्रॅम

स्पष्टीकरण
: साडेबारा किलो = 12 किलो 500 ग्रॅम

= 12000 + 500 ग्रॅम

= 12500 ग्रॅम

 


 

03) 8 सप्टेंबरला
बुधवार आहे तर या
महिन्यात 5 वेळा येणारे वार

कोणते?

1) मंगळवार,
बुधवार

2) बुधवारगुरुवार

3) बुधवार,
गुरुवार, शुक्रवार

4) गुरुवारशुक्रवार

स्पष्टीकरण
:  8 सप्टेंबरलाबुधवार

                  सप्टेंबर
महिना – 30 दिवसांचा आहे.

8-7 सप्टेंबर
= 1 सप्टेंबरबुधवार

                  बुधवार,
गुरुवार हे दिवस 5 वेळा
येतील.

 

 

04)  5 टेबलांची
किंमत 4000 रु. आहे तर
अशा 12 टेबलांची किंमत

किती?

1) 8600

2) 9000

3) 8400

4) 9600

स्पष्टीकरण
: 5 टेबलांची किंमत – 4000रु.

12 टेबलांची
किंमत – x रु.

5 × x = 4000 x 12

X =    4000 x 12        = 9600रु.
                 5

 

 

05)  6 मोबाईलची
किंमत 1,25,000 रु. आहे, तर
9 मोबाईलची

किंमत
किती होईल?

1) 1,87,500

2) 1,85,600

3) 1,84,500

4) यापैकी नाही

स्पष्टीकरण
: 6 मोबाईलची किंमत – 1,25,000 रु.

9 मोबाईलची
किंमत – x रु.

6 × x = 125000 × 9

            X =   125000 × 9     = 187500 रु.
                          6

 

 06) एका
चौरसाची परिमिती 64 सेमी आहे, तर
त्या चौरसाचे क्षेत्रफळ

किती?

1) 225 चौसेमी.

2) 289 चौसेमी.

3) 300 चौसेमी.

4) 256 चौ.
सेमी.

स्पष्टीकरण
: चौरसाची परिमिती = 64

                  चौरसाची परिमिती = 4 × बाजू

64 = 4 बाजू

                 बाजू =  64     = 16 सेमी

 

                             4

 

चौरसाचे
क्षेत्रफळ = 162 = 256 चौसेमी

 07) जर सोमवार हा फेब्रुवारी आहे,
तर शुक्रवार हा काय आहे?

1) जुन

2) मे

3) जुलै

4) जानेवारी

स्पष्टीकरण
: सोमवारफेब्रुवारी

                 सोमवार
+ 4 = शुक्रवार

                 फेब्रुवारी
+ 4 = जून08) एक डझन आंबे रुपये
360, तर 4 डझनची पेटी घेऊन समीरने
दोन

आंबे
खाऊन पेटी रमेशला दिली,
तर रमेशकडे किती रुपयाचे आंबे

आहेत?

1) 1440

2) 1320

3) 1380

4) यापैकी
नाही

स्पष्टीकरण
: एक डझन – 12 आंबे = 360 रु.

                  1 आंब्याची
किंमत = 360    = 30रु.
                                                  12

4 डझन
= 12 × 4 = 48 – 2 = 46

46 आंब्याची
किंमत = 46×30 = 1380रु.

 

 

09)  450 मीटर
लांबीची रेल्वे एका बोगद्यातून 90 कि.मी. प्रति तास

या वेगाने गेल्यास 1 मिनिट 12 सेकंदात ती बोगदा ओलांडते,
तर

त्या
बोगद्याची लांबी किती?

1) 1000 मी.

2) 1350 मी.

3) 360मी.

4) 750 मी.

स्पष्टीकरण
: अंतर = वेळ × वेग

X + Y = वेळ × वेग

(X= रेल्वेची
लांबी, Y = बोगद्याची लांबी)

                    450 + Y = 72 × 90 × (1 मि.12
से. = 72 से.)
                                             18

450+ Y = 1800

Y = 1350 मीटर

 10) एका
नावेत सरासरी 22 कि.ग्रॅ. वजनाची
25 मुले बसली.

नावाड्यासह
सर्वांचे सरासरी वजन 24 कि.ग्रॅ. झाले
तर नावाड्याचे

वजन
किती?

1) 76 कि.ग्रॅ.

2) 72 कि.ग्रॅ.

3) 74 कि.ग्रॅ.

4)70 कि.ग्रॅ.

स्पष्टीकरण
: 25 मुलाच्या वयाची बेरीज = 22 × 25 = 550

                  नावड्यासह
25 मुलांच्या वयाची बेरीज

= 24 × 26 = 624

                  नावाड्याचे
वजन = 624 – 550 = 74 किलो

 

 आम्हाला आशा आहे की पोलिस गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण हा ब्लॉग वाचल्यानंतर तुम्हाला मराठी मधून महत्वाचे गणित  ज्ञान संबंधी प्रश्नची माहिती झाली असेल. जर तुम्हाला Bharath Naukri या आमच्या वेबसाईट वर काही चुकीचे वाटत असेल किव्हा तुम्हाला Suggestion द्यायचे असतील तर कंमेंट करून नक्की सांगा.

 

Leave a Comment